Thông tư 02/2016/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2016/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 15/02/2016
Trích yếu ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
Người ký PHẠM HỒNG HÀ
Ngày hiệu lực 02/04/2016
Công báo 219 + 220
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 65/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 25/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 09/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2014
Văn bản hướng dẫn

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 15/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2016/TT-BXD
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016