Thông tư 02/2014/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 02/2014/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 02/01/2014
Trích yếu hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 17/02/2014
Công báo 217 + 218
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2013

quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 21/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/05/2011

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2012

về miễn phí xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 09/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2011

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 109/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 170/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 09/09/2010

hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 66/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/07/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 179/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 94/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2016