Nghị quyết 01/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/01/2016
Trích yếu về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 95 + 96
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2015

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015

về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 14/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2015
Văn bản dẫn chiếu

về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 03/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2012

quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 04/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 21/09/2015

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 10/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 941/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/06/2015

về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2015

phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015

về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 92/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2014

về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 02/07/2015
 • Ngày có hiệu lực:

cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2015

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2014

ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/12/2014

phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 449/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 12/03/2013

về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 18/03/2013

về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 112/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 27/11/2015

ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2015/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2015

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/02/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

về chính sách tinh giản biên chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 108/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2015

về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2218/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 10/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2015

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015

về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 23/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 23/11/2012

về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 22/10/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/02/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 252/CĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/03/2016

về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 19/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2016

về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 03/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 03/06/2016

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 91/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/08/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1576/CĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 06/09/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 03/09/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 10/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 02/11/2016
 • Ngày có hiệu lực:

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 04/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/11/2016

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: