Thông tư 01/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 02/01/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/ NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 16/02/2019
Công báo 195 + 196
Văn bản liên quan