Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2014/TTLT-UBDT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - ỦY BAN DÂN TỘC
Ngày ban hành 10/01/2014
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Người ký NGUYỄN CÔNG NGHIỆP - HOÀNG XUÂN LƯƠNG
Ngày hiệu lực 25/02/2014
Công báo 225 + 226
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2012

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014

về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/05/2011

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 07/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 12/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2011/TTLT-UBDT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/01/2012