Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2014/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 24/01/2014
Trích yếu ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN
Ngày hiệu lực 16/03/2014
Công báo 209 + 210
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/06/2012

sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghi định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7 5/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 06/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2015/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 26/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Ngày ban hành: 27/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/07/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Ngày ban hành: 27/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 16/07/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV
 • Ngày ban hành: 01/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
 • Ngày ban hành: 17/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 09/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 28/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2015

quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2015/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 07/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
 • Ngày ban hành: 19/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
 • Ngày ban hành: 19/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/10/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 14/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 16/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 16/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 16/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2015

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2015/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
 • Ngày ban hành: 16/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 26/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 27/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2015/TTLT-BYT-BNV
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
 • Ngày ban hành: 20/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/12/2015

quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2015/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 11/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 24/01/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
 • Ngày ban hành: 08/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2016

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
 • Ngày ban hành: 07/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2016/TTLT-BXD-BNV
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/08/2016

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2016/TTLT-BTP-BNV
 • Ngày ban hành: 23/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 08/08/2016

quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 05/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2016

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
 • Ngày ban hành: 22/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 13/2016/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 201/2016/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 05/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 21/01/2017

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2017/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 10/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2017

quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2017/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 05/04/2017
 • Ngày có hiệu lực: 22/05/2017