Thông tư 01/2011/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 21/01/2011
Trích yếu bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
Người ký NGUYỄN LINH NGỌC
Ngày hiệu lực 08/03/2011
Công báo 89 + 90
Văn bản liên quan