Thông tư 01/2011/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 19/01/2011
Trích yếu hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN
Ngày hiệu lực 05/03/2011
Công báo 93 + 94
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2012/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 22/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghi đinh số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 cùa Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định so 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 16/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2012/NQ-HĐTP
 • Ngày ban hành: 03/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2013/TT-BTP
 • Ngày ban hành: 15/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2013

hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC
 • Ngày ban hành: 11/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/09/2011

quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2014/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 19/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/11/2014

quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 22/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 03/11/2014

quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 161/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/10/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2015/TT-TTCP
 • Ngày ban hành: 09/07/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2015

về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2016/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 24/08/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/10/2016