Nghị định 89/2010/NĐ-CP

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 89/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu

Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT quy định viêc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

Thông tư số 22/2012/TT-BTNMT quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển.

Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 05/2013/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngay 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đinh chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

Quyết định số 26/2011/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Thông tư số 44/2011/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung