Công văn 7131/BYT-VPB1

VĂN BẢN ĐANG XEM
Công văn số 7131/BYT-VPB1 về việc đính chính Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung