Thông tư 71/2011/TT-BTC

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Thông tư số 71/2011/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu

Thông tư số 05/2013/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền Thông.

Thông tư số 05/2014/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

Thông tư số 138/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 73/2011/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư số 01/2011/TT-UBDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

Thông tư số 20/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế.

Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

Thông tư số 13/2015/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 36/2011/TT-NHNN hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.

Thông tư số 43/2011/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Thông tư số 24/2011/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục.

Thông tư số 91/2012/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

Thông tư số 26/2015/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Thông tư số 06/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.

Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư số 14/2015/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp.

Thông tư số 06/2015/TT-BXD hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư số 02/2015/TT-UBDT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc.

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 01/2016/TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung