Nghị định 123/2015/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung