Nghị định 06/2016/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung