Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN

VĂN BẢN ĐANG XEM
Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước.
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung