Nghị quyết 01/NQ-CP

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Văn bản dẫn chiếu

Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020.

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết số 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

Nghị định số 52/2015/NĐ-CP cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Nghị quyết số 102/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quyết định số 449/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Nghị quyết số 35/NQ-CP về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 2218/QĐ-TTg về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết số 39/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Nghị quyết số 10/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016.

Công điện số 252/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Nghị quyết số 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2016.

Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016.

Thông tư số 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nghị quyết số 59/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016.

Nghị quyết số 71/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016.

Công điện số 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Nghị quyết số 76/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.

Nghị quyết số 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016.

Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Nghị quyết số 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

Nghị quyết số 103/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung