Nghị quyết 01/NQ-CP

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu

Quyết định số 2453/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011 -2015.

Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ thị số 1792/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Chỉ thị số 27/CT-TTg về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Nghị quyết số 40/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công".

Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

Quyết định số 1231/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015.

Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quyết định số 282/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020.

Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Nghị quyết số 17/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.

Nghị quyết số 32/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

Thông báo số 79/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình Tết và triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Nghị quyết số 60/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2013.

Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Nghị quyết số 112/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2013.

Nghị quyết số 117/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2013.

Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm2013.

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung