Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14    Nằm trên công báo: 139 + 140 | 141 + 142