Số:99 + 100 Ngày 27 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
30-12-2016 - Thông tư số 47/2016/TT-BGTVT quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không. 4
30-12-2016 - Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng không. 28
BỘ TÀI CHÍNH
15-11-2016 - Thông tư số 309/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2013/TT-BTC ngày 22/10/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 37
26-12-2016 - Thông tư số 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. 40
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
21-12-2016 - Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn. 42
27-12-2016 - Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 45
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
30-12-2016 - Thông tư số 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân. 54
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
09-01-2017 - Quyết định số 75/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 65
09-01-2017 - Quyết định số 76/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 66
09-01-2017 - Quyết định số 77/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 67
09-01-2017 - Quyết định số 78/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 68
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13-01-2017 - Quyết định số 48/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. 69
BỘ NGOẠI GIAO
06-01-2017 - Thông báo số 01/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pê-ru". 70
BÔ NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
09-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. 75