Số:95 + 96 Ngày 26 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ CÔNG THƯƠNG
12-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp. 13
12-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp 29
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
09-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn. 41