Số:91 + 92 Ngày 25 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ QUỐC PHÒNG
27-12-2016 - Thông tư số 218/2016/TT-BQP quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-01-2017 - Quyết định số 23/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 34
05-01-2017 - Quyết định số 24/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 35
05-01-2017 - Quyết định số 26/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 36
VĂN BẢN HỢP NHẮT
12-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa. 37