Số:87 + 88 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
06-01-2017 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
23-12-2016 - Quyết định số 2761/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 50
05-01-2017 - Quyết định số 29/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 51
05-01-2017 - Quyết định số 30/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 59
05-01-2017 - Quyết định số 31/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 60
05-01-2017 - Quyết định số 32/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 62
05-01-2017 - Quyết định số 33/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 70
05-01-2017 - Quyết định số 34/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 71
05-01-2017 - Quyết định số 35/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 73
05-01-2017 - Quyết định số 36/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 75
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
06-01-2017 - Quyết định số 09/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 77
12-01-2017 - Quyết định số 43/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. 81