Số:85 + 86 Ngày 24 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
27-12-2016 - Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. 3
BỘ TÀI CHÍNH
11-11-2016 - Thông tư số 241/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 37
11-11-2016 - Thông tư số 242/2016/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 60
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
05-01-2017 - Quyết định số 25/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 66
05-01-2017 - Quyết định số 27/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 67
05-01-2017 - Quyết định số 28/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 69
BỘ XÂY DỰNG
30-12-2016 - Quyết định số 1406/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016. 71