Số:83 + 84 Ngày 23 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
16-12-2016 - Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 2
(Đăng từ Công báo số 81 + 82 đến số 83 + 84)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông. 56
26-12-2016 - Thông tư số 40/2016/TT-BTTTT quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải. 66
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
06-01-2017 - Quyết định số 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. 86