Số:81 + 82 Ngày 23 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-12-2016 - Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo. 2
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
16-12-2016 - Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 4
(Đăng từ Công báo số 81 + 82 đến số 83 + 84)