Số:75 + 76 Ngày 21 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 36/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình. 3
BỘ Y TẾ
15-12-2016 - Thông tư số 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 29
15-12-2016 - Thông tư số 44/2016/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 của Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 31
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
29-12-2016 - Thông tư số 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. 33
30-12-2016 - Thông tư số 36/2016/TT-M1NN ban hành quy định về ừình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng. 47