Số:71 + 72 Ngày 20 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-12-2016 - Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 3
BỘ TÀI CHÍNH
15-11-2016 - Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài. 16
29-12-2016 - Thông tư số 341/2016/TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 22
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
06-01-2017 - Công văn số 01/CP-KTTH về việc đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP. 36
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-12-2016 - Quyết định số 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. 37
06-01-2017 - Quyết định số 08/QĐ-TTg thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12. 41
06-01-2017 - Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 44
06-01-2017 - Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. 50
VĂN BẢN HỢP NHẤT
04-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 53