Số:67 + 68 Ngày 19 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
15-11-2016 - Thông tư số 304/2016/TT-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. 2
(Đăng từ Công báo số 67 + 68 đến số 69 + 70)