Số:65 + 66 Ngày 18 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ XÂY DỰNG
15-12-2016 - Thông tư số 27/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
30-12-2016 - Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. 62