Số:61 + 62 Ngày 17 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
15-12-2016 - Thông tư số 32/2016/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ. 3
(Đăng từ Công báo số 59 + 60 đến số 61 + 62)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 33/2016/TT-BTTTT ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn". 35
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
27-12-2016 - Thông tư số 15/2016/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước. 59
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT
08-12-2016 -
-
Văn bản hợp nhất số 5069/VBHN-BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của
Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
67