Số:53 + 54 Ngày 15 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
30-12-2016 - Nghị định số 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
30-12-2016 - Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. 9
BỘ QUỐC PHÒNG
29-12-2016 - Thông tư số 220/2016/TT-BQP Quy định hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được im tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của Quân đội. 35
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
31-12-2016 - Nghị quyết số 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016. 39
01-01-2017 - Nghị quyết số 01/NQ-CP Về những nhiêm vu, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 49