Số:51 + 52 Ngày 15 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
30-12-2016 - Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. 2
BỘ TÀI CHÍNH
15-11-2016 - Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước. 24
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-12-2016 - Quyết định số 2532/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 48
30-12-2016 - Quyết định số 2557/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. 75