Số:49 + 50 Ngày 14 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
30-11-2016 - Thông tư số 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
05-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH hợp nhất Luật xây dựng. 6