Số:45 + 46 Ngày 14 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
27-12-2016 - Nghị định số 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước. 3
27-12-2016 - Nghị định số 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam. 24
30-12-2016 - Nghị quyết số 112/NQ-CP Về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. 84
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
30-12-2016 - Quyết định số 2551/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. 85
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
21-12-2016 - Quyết định số 2725/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 31
21-12-2016 - Quyết định số 2726/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 81
21-12-2016 - Quyết định số 2727/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 83