Số:39 + 40 Ngày 12 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 32/2016/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz”. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ NGOẠI GIAO
27-12-2016 - Thông báo số 76/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bồ Đào Nha về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập". 52
27-12-2016 - Thông báo số 77/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm". 82