Số:37 + 38 Ngày 12 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI
22-11-2016 - Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 3
22-11-2016 - Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 6
23-11-2016 - Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc ia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. 8
23-11-2016 - Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 13
CHÍNH PHỦ
27-12-2016 - Nghị định số 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 18
27-12-2016 - Nghị định số 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 52
27-12-2016 - Nghị định số 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 54
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
23-12-2016 - Thông tư số 34/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 64
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
27-12-2016 - Thông tư số 33/2016/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. 79
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ NGOẠI GIAO
27-12-2016 - Thông báo số 74/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement)”. 82
27-12-2016 - Thông báo số 75/2016/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa thuận Pa-ri thực hiện Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change)”. 83