Số:35 + 36 Ngày 12 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
24-12-2016 - Nghị định số 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 3
27-12-2016 - Nghị định số 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải. 11
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-12-2016 - Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020. 18
BỘ CÔNG AN
28-12-2016 - Thông tư số 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 45
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
19-12-2016 - Thông tư số 42/2016/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành, bảo trì đường sắt đô thị. 49
BỘ TÀI CHÍNH
14-12-2016 - Thông tư số 322/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia. 73