Số:33 + 34 Ngày 11 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
20-12-2016 - Thông tư số 43/2016/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme (PPC). 3
BỘ TÀI CHÍNH
11-11-2016 - Thông tư số 239/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 59
14-11-2016 - Thông tư số 269/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin. 66
14-12-2016 - Thông tư số 321/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia. 70
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
20-12-2016 - Quyết định số 2715/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 84
21-12-2016 - Quyết định số 2717/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 85