Số:327 + 328 Ngày 12 tháng 05 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-04-2017 - Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - VĂN BẢN HỢP NHẤT
26-04-2017 - Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 5
(Đăng từ Công báo số 327 + 328 đến số 351 + 352)