Số:319 + 320 Ngày 08 tháng 05 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
28-04-2017 - Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 3
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
21-03-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. 13
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
28-04-2017 - Quyết định số 581/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá. 46
BỘ NGOẠI GIAO
26-04-2017 - Thông báo số 21/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ”. 47
BỘ TÀI CHÍNH
14-04-2017 - Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 57