Số:315 + 316 Ngày 06 tháng 05 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
22-04-2017 - Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
24-04-2017 - Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 12
BỘ NGOẠI GIAO
20-04-2017 - Thông báo số 17/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha”. 20
20-04-2017 - Thông báo số 18/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha”. 58
20-04-2017 - Thông báo số 19/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về việc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. 87
20-04-2017 - Thông báo số 20/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức quốc tế về Luật Phát triển (International Development Law Organization - IDLO)”. 91