Số:313 + 314 Ngày 05 tháng 05 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
21-04-2017 - Nghị định số 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. 3
24-04-2017 - Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 26
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
18-04-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. 30
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
25-04-2017 - Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. 48
BỘ NGOẠI GIAO
20-04-2017 - Thông báo số 14/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Protocol Amending the TRIPS Agreement)”. 70
20-04-2017 - Thông báo số 15/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chấp nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ chức Tham vấn Pháp luật Á - Phi, Quy định hướng dẫn Quy chế của Tổ chức và trở thành thành viên chính thức của Tổ chức tham vấn Pháp luật Á - Phi (Asian - African Legal Consultative Organization - AALCO)”. 71
20-04-2017 - Thông báo số 16/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a”. 72