Số:31 + 32 Ngày 11 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
11-11-2016 - Thông tư số 230/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản. 3
11-11-2016 - Thông tư số 236/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thẩm định thiết kế, kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt. 9
11-11-2016 - Thông tư số 237/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa. 20
11-11-2016 - Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. 42
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
28-12-2016 - Quyết định số 10/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán. 49
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
20-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. 63