Số:305 + 306 Ngày 02 tháng 05 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
12-04-2017 - Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 3
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
19-04-2017 - Quyết định số 678/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 5
19-04-2017 - Quyết định số 679/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 7
19-04-2017 - Quyết định số 680/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 8
19-04-2017 - Quyết định số 681/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 10
19-04-2017 - Quyết định số 682/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 12
19-04-2017 - Quyết định số 683/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 14
19-04-2017 - Quyết định số 684/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 24
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
17-04-2017 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư quy định doanh thu dịch vụ viễn thông. 25
17-04-2017 - Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTTTT hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. 33