Số:301 + 302 Ngày 30 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
15-03-2017 - Thông tư số 22/2017/TT-BTC quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước. 3
18-04-2017 - Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. 28
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
19-04-2017 - Quyết định số 670/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 30
19-04-2017 - Quyết định số 671/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 31
19-04-2017 - Quyết định số 672/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 32
19-04-2017 - Quyết định số 673/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 33
19-04-2017 - Quyết định số 674/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 34
19-04-2017 - Quyết định số 675/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 35
19-04-2017 - Quyết định số 676/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 37
19-04-2017 - Quyết định số 677/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 38
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
11-04-2017 - Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. 39