Số:299 + 300 Ngày 28 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
14-04-2017 - Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 4
BỘ TÀI CHÍNH
28-02-2017 - Thông tư số 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. 6
BỘ TƯ PHÁP
05-04-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự. 10
12-04-2017 - Thông tư số 04/2017/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. 28
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14-04-2017 - Quyết định số 488/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. 30
17-04-2017 - Quyết định số 506/QĐ-TTg thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh. 36
19-04-2017 - Quyết định số 524/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. 38
20-04-2017 - Quyết định số 544/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018. 40
20-04-2017 - Quyết định số 545/QĐ-TTg thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. 46
24-04-2017 - Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. 49
19-04-2017 - Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. 61
24-04-2017 - Chỉ thị số 15/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. 68
BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
14-04-2017 - Quyết định số 233/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 71
BỘ TÀI CHÍNH
11-04-2017 - Quyết định số 645/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 09/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia. 82