Số:297 + 298 Ngày 27 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ Y TẾ
30-12-2016 - Thông tư số 50/2016/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 2
(Đăng từ Công báo số 295 + 296 đến số 297 + 298)