Số:291 + 292 Ngày 24 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
11-04-2017 - Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. 2
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
04-04-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. 9
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10-04-2017 - Quyết định số 439/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 81