Số:287 + 288 Ngày 22 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
14-03-2017 - Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. 3
BỘ TÀI CHÍNH
30-12-2016 - Thông tư số 344/2016/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. 42
28-02-2017 - Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 76
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
10-04-2017 - Quyết định số 651/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 81
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07-04-2017 - Quyết định số 437/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội ồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia. 82