Số:279 + 280 Ngày 19 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
04-04-2017 - Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. 2
BỘ TÀI CHÍNH
30-12-2016 - Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướn dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 52
(Đăng từ Công báo số 279 + 280 đến số 283 + 284)