Số:271 + 272 Ngày 17 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
03-04-2017 - Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao. 2
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
01-03-2017 - Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 22
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
07-04-2017 - Nghị quyết số 34/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2017. 79